Promocja!

PREPARAT HD CLEANER

Original price was: 129,00zł.Current price is: 103,00zł.

Opis

Płyn czyszczący do stołów spawalniczych
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Alkaliczny, wysoko skoncentrowany i wydajny środek czyszczący do stołów spawalniczych wzbogacony o inhibitory korozji.  Preparat skutecznie czyści mocno zabrudzone powierzchnie stołów, pozostawiając aktywną powłokę antykorozyjną. Dzięki specjalnie opracowanej recepturze HD Cleaner wyróżnia się wysoką skutecznością czyszczenia.

Alkaliczny, wysoko skoncentrowany i wydajny środek czyszczący do stołów spawalniczych wzbogacony o inhibitory korozji.  Preparat skutecznie czyści mocno zabrudzone powierzchnie stołów, pozostawiając aktywną powłokę antykorozyjną. Dzięki specjalnie opracowanej recepturze HD Cleaner wyróżnia się wysoką skutecznością czyszczenia. Aby uzyskać  najlepsze  efekty  zalecamy  aplikację  produktu  za pomocą Spryskiwacza GPPH CHEM dostępnego tutaj.

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 5 do 20%. Spryskać stół i pozostawić na kilkadziesiąt sekund, po czym zetrzeć płyn czystą ściereczką. W przypadku powierzchni mocno zabrudzonych można nałożyć preparat bezpośrednio na elementy za pomocą gąbki lub ściereczki. Jeżeli po użyciu na powierzchni stołu powstaną smugi spryskać blat ponownie i zetrzeć płyn czystą ściereczką. Wstrząsnąć przed użyciem.

POJEMNOŚĆ:

1 L.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

18 miesięcy od daty produkcji

KARTA CHARAKTERYSTYKI:

dostępna na życzenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: 2-aminoetanol; wersenian czterosodowy; alkohole, C9-11, etoksylowane; terpena pomarańczowa

Zawiera: 5% – <15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5% – <15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA i jego soli

Informacje dodatkowe

KOSZT DOSTAWY

Indywidualna wycena

Może spodoba się również…