Promocja!

PREPARAT PROTECTOR

Original price was: 49,00zł.Current price is: 39,00zł.

Opis

Koncentrat antyodpryskowy do zabezpieczania stołów spawalniczych wzbogacony o inhibitory korozji
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Jest to podstawowy preparat zabezpieczający stanowisko spawalnicze poprzez pozostawianie na nich specjalnej, trwałej warstwy ochronnej. Dzięki niemu stoły spawalnicze pozostają bez odprysków, co przekłada się na bardziej precyzyjną wygodną i uporządkowaną pracę.

Wodorozcieńczalny, wysoko skoncentrowany i wydajny środek antyodpryskowy do stołów spawalniczych wzbogacony o inhibitory korozji. Jest to podstawowy preparat zabezpieczający stanowisko spawalnicze poprzez pozostawianie na nich specjalnej, trwałej warstwy ochronnej. Dzięki niemu stoły spawalnicze pozostają bez odprysków, co przekłada się na bardziej precyzyjną wygodną i uporządkowaną pracę. Stosowanie preparatu PROTECTOR w znacznym stopniu chroni sprzęt przed skutkami eksploatacji. Płyn jest bezzapachowy i nie wydziela niebezpiecznych dla zdrowia substancji lotnych podczas spawania. Nie zawiera związków olejowych przez co nie ma przeciwwskazań do stosowania na materiałach poddawanych w następnych etapach malowaniu czy cynkowaniu. Aby równomiernie rozprowadzić produkt  zalecamy jego aplikację  za pomocą Spryskiwacza GPPH CHEM dostępnego tutaj.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanosić przy użyciu spryskiwacza na całą powierzchnię stołu przed rozpoczęciem pracy. Proporcje 1:1 (1 L preparatu:1 L wody). Po zakończeniu spawania zetrzeć płyn miękką ściereczką.

POJEMNOŚĆ:

1 L.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

18 miesięcy od daty produkcji

KARTA CHARAKTERYSTYKI:

dostępna na życzenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
H318 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.  P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P330 Wypłukać usta. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zawiera: Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane, polimer

Zawiera: 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

Informacje dodatkowe

KOSZT DOSTAWY

Indywidualna wycena